Media Społecznościowe

© Copyright 2019. Piksel - pracownia reklamy. All rights reserved.

W kilku słowach o tym co robimy

Polskie Stowarzyszenie Łucznictwa Tradycyjnego powstało 11 maja 2011 roku z inicjatywy grupy zapalonych łuczników, których przekonał do wspólnego działania Piotr Gonet, po powrocie z długiej podróży poślubnej z Anią Szadkowską po więcej

Polskie Stowarzyszenie
Łucznictwa Tradycyjnego

ul Baśniowa 19 • 05-850 Ożarów Mazowiecki

NIP: 521-361-24-22

Pekao S.A. nr konta: 35124034191111001041776705

Dane Stowarzyszenia

e-mail: pslt@wp.pl

Zalecenia sanitarne

dla uczestników Turnieju  w dniach 6-8.08.2021 w Gołubiu Dobrzyniu

w sprawie zapobiegania rozwojowi pandemii koronowirusa.

 

Każda osoba uczestnicząca w Turnieju w dniach  6-8.08.2021 w Gołubiu Dobrzyniu ma obowiązek:

 

1. Podczas zgłoszenia  udziału w Turnieju przed jego rozpoczęciem :

a/  poddać się pomiarowi temperatury ciała  

b/  zdezynfekować dłonie środkiem wirusobójczym zapewnionym przez organizatora Turnieju

c/  podać swoje dane osobowe i odpowiedzieć na pytania zadane w ankiecie kwalifikacyjnej do Turnieju i potwierdzić prawdziwość odpowiedzi własnoręcznym podpisem.

d/  wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO.

Uwaga: osoby, które nie poddadzą się pomiarowi temperatury ciała lub zmierzona temperatura  ich ciała będzie wyższa niż 38 0 C , odpowiedzą pozytywnie na zadane pytania w ankiecie kwalifikacyjnej, nie zostaną dopuszczone do udziału w Turnieju. 

 

2. W trakcie trwania  Turnieju:

a/  uczestnicy Turnieju podzieleni zostaną przez organizatora na  kilku  osobowe grupy

b/  grupy uczestników mogą poruszać się po terenie wyłącznie wytyczonymi przez organizatora trasami

c/  podczas przemieszczania się grup między stanowiskami  strzeleckimi zachować odstęp minimum 1,5 metra pomiędzy uczestnikami Turnieju.

d/  po ogłoszeniu przez organizatora składu grup strzeleckich zabrania się dokonywania zmian uczestników między wyznaczonymi grupami.

e/  podczas strzelania na jednym stanowisku łuczniczym może przebywać tylko jeden strzelający.

f/  podczas oczekiwania na swoją kolejkę przed  stanowiskiem łuczniczym oraz podczas oceny trafień w tarczy zachować odstęp minimum 1,5 metra pomiędzy uczestnikami Turnieju.

 

3.  Podczas uroczystości zakończenia  Turnieju :

a/  zaleca się zachowanie odstępu minimum 1,5 m pomiędzy zgromadzonymi osobami.

b/  podczas uroczystego zakończenia Turnieju bezpośrednio zbliżać się do siebie mogą tylko : osoba nagradzana i osoba wręczająca dyplom lub trofeum.

 

 

KATEGORYCZNY ZAKAZ:

 

1.  zabrania się bezpośredniego kontaktu między uczestnikami Turnieju w tym:

a/  podawania odkrytych (bez rękawiczek) rąk na przywitanie i pożegnanie,

b/  uścisków, wzajemnego poklepywania, zbliżania twarzy do twarzy,

c/  wielokrotnego użytkowania kubeczków jednorazowych do picia,

  1. zabrania się udostępniania osobistego sprzętu sportowego podstawowego jak i pomocniczego osobom drugim.  

W przypadku ewidentnego nie przestrzegania powyższych zaleceń sanitarnych organizator Turnieju ma prawo wykluczyć uczestnika z turnieju bez prawa zwrotu poniesionych przez niego kosztów.

 

 

Golub Dobrzyń,  dnia 1.08.2021                                                                                           Zakres obowiązywania zaleceń

 w dniach 6-8.08.2021

 

Zarząd PSŁT

 

 

Zalecenia sanitarne

03 lipca 2021

Zalecenia sanitarne